Được tài trợ

Ý cầu nguyện tháng 9/2021
Ý cầu nguyện:

Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi người biết can đảm chọn lựa lối sống trong sáng và bền vững, trong khi vui mừng được thấy các bạn trẻ cũng quyết tâm dấn thân.


Prayer intentions:

Let us pray that each person will have the courage to choose a pure and sustainable way of life, while glad to see that young people are also determined to commit themselves.

Bài viết mới

Được tài trợ