Tắt Quảng Cáo [X]

Sống Đạo

Ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giê-su

NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC CHÚA GIÊ-SU          Thương ôi ! Con Đức Chúa Trời ra đời chịu trăm nghìn sự thương khó cho đến chết vì tội thiên hạ. THỨ NHẤT THÌ NGẮM: Khi Đức...

lên đầu trang