Tắt Quảng Cáo [X]

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 7 năm 2024

10:52 18/05/2024
hoc du

Lịch Công Giáo tháng 07/2024

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA

Mục vụ chăm sóc bệnh nhân

Xin Chúa ban cho những người lãnh nhận bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân và những người thân yêu của họ sức mạnh của Chúa; và xin Chúa ban cho bí tích này ngày càng trở thành dấu chỉ hữu hình của lòng thương xót Chúa và niềm hy vọng cho tất cả mọi người.

• Ngày 1/7: Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên.

Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22.

• Ngày 2/7: Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên.

Am 3,1-8;4,11-12; Mt 8,23-27.

• Ngày 3/7: Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên.

THÁNH TÔ-MA TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giuse.

Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh, Linh mục (1853), Tử đạo.

Có thể cử hành lễ an táng.

Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.

• Ngày 4/7: Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên.

Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục.

Thánh Ê-li-sa-bet Bồ Đào Nha.

Thánh Giu-se Nguyễn Đình Uyển, Thầy giảng (1838), Tử đạo.

Am 7,10-17; Mt 9,1-8.

• Ngày 5/7: Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên.

Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su.

Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a.

Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13.

• Ngày 6/7: Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên.

Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.

Thánh Ma-ri-a Go-ret-ti, Trinh nữ, Tử đạo.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Am 9,11-15; Mt 9,14-17.

• Ngày 7/7: CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần II.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Ed 2,2-5; 2 Cr 12,7-10; Mc 6,1-6.

• Ngày 8/7: Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên.

Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26.

• Ngày 9/7: Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên.

Thánh Augustinô Zhao Rong, Linh mục và các bạn tử đạo tại Trung Hoa.

Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38.

• Ngày 10/7: Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên.

Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự, Thầy giảng (1840), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).

Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm Quỳnh), Trùm họ (1840), Tử đạo.

Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7.

• Ngày 11/7: Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên.

Thánh Bê-nê-đíc-tô, Viện phụ, lễ nhớ.

Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9; Mt 10,6-15.

• Ngày 12/7: Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên.

Thánh I-nha-xi-ô Del-ga-go Y, Giám mục (+U1838); Thánh Phê-rô Hoàng Khanh, Linh mục (1842); và Thánh A-nê Lê Thị Thành (Bà Đê), Giáo dân (1841), Tử đạo.

Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.

• Ngày 13/7: Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên.

Thánh Hen-ri-cô.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Is 6,1-8; Mt 10,24-33.

• Ngày 14/7: CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần III.

Không cử hành lễ thánh Ca-mi-lô Len-li (Camillus de Lellis), Linh mục, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Am 7,12-15; Ep 1,3-14 (hoặc Ep 1,3-10a); Mc 6,7-13.

• Ngày 15/7: Thứ Hai Tuần XV Thường Niên.

Thánh Bô-na-ven-tu-ra, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần, Linh mục (1838); và Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông), Thầy giảng (1855), Tử đạo.

Is 1,10-17; Mt 10,34–11,1.

• Ngày 16/7: Thứ Ba Tuần XV Thường Niên.

Đức Mẹ núi Ca-mê-lô.

Is 7,1-9; Mt 11,20-24.

• Ngày 17/7: Thứ Tư Tuần XV Thường Niên.

Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27.

• Ngày 18/7: Thứ Năm Tuần XV Thường Niên.

Thánh Đa-minh Đinh Văn Đạt, Quân nhân (1839), Tử đạo.

Is 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30.

• Ngày 19/7: Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên.

Is 38,1-6.21-22.7-8; Mt 12,1-8.

• Ngày 20/7: Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên.

Thánh A-pô-li-na-rê, Giám mục, Tử đạo.

Thánh Giu-se Ma-ri-a Diaz Sanjurjo An, Giám mục (1857), Tử đạo.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Mk 2,1-5; Mt 12,14-21.

• Ngày 21/7: CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần IV.

Không cử hành lễ thánh Lô-ren-xô Bơ-rin-đi-xi (Brindisi), Linh mục, và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6,30-34.

• Ngày 22/7: Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên.

THÁNH MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA, lễ kính.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

Dc 3,1-4a (hoặc 2 Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.

• Ngày 23/7: Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên.

Thánh Bi-git-ta, Nữ tu.

Mk 7,14-15.18-20; Mt 12,46-50.

• Ngày 24/7: Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên.

Thánh Sa-ben Mac-lup (Sharbel Makhluf), Linh mục.

Thánh Giu-se Phê-nan-đet Hiền (Joseph Fernandez), Linh mục (1838), Tử đạo.

Gr 1,1.4-10; Mt 13,1-9.

• Ngày 25/7: Thứ Năm Tuần XVI Thường Niên.

THÁNH GIA-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính.

Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

2 Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.

• Ngày 26/7: Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên.

Thánh Gio-a-kim và thánh An-na, song thân Đức Trinh nữ Ma-ri-a, lễ nhớ.

Chân phúc An-rê Phú Yên, Thầy giảng +1644) Tử đạo.

Gr 3,14-17; Mt 13,18-23.

• Ngày 27/7: Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên.

Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.

Gr 7,1-11; Mt 13,24-30.

• Ngày 28/7: CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN.

Ca vịnh tuần I.

Thánh Giu-se Men-ki-o Ga-xi-a Sam-pe-đơ-rô Xuyên (Melchior Garcia Sampedro), Giám mục (1858), Tử đạo.

Xh 20,1-17; Mt 13,18-23.

Không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

2 V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15.

• Ngày 29/7: Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên.

Thánh Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô, lễ nhớ.

Lễ nhớ có bài đọc riêng:

1 Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (hoặc Lc 10,38-42).

• Ngày 30/7: Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên.

Thánh Phê-rô Kim Ngôn, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.

Gr 14,17-22; Mt 13,36-43.

• Ngày 31/7: Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên.

Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la (Loyola), Linh mục, lễ nhớ.

Thánh Phê-rô Đoàn Công Quý, Linh mục (1859); và Thánh Em-ma-nu-en Lê Văn Phụng, Trùm họ (1859), Tử đạo.

Gr 15,10.16-21; Mt 13,44-46.

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang