Tắt Quảng Cáo [X]

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 12 năm 2023

03:24 29/12/2022
hoc du

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 12 năm 2023

Ngày 1 tháng 12

Màu xanh. Thứ 6, đầu tháng, Tuần 35, Thường Niên. Các bài đọc: Đn 7,2-14; Lc 21,29-33.

Ngày 2 tháng 12

Màu xanh. Thứ 7, đầu tháng, Tuần 35, Thường Niên. Các bài đọc: Đn 7,15-27; Lc 21,34-36.

Ngày 3 tháng 12 Chúa Nhật

Màu tím. Chúa Nhật 1 Mùa Vọng. Tv tuần 1. Các bài đọc: Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7; 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37.

Ngày 4 tháng 12

Màu tím. Thứ 2, tuần 1, Mùa Vọng. Các bài đọc: Is 2,1-5 hoặc 4,2-6; Mt 8,5-11. Thánh Gioan Đamát, Linh mục, tiến sĩ Hội thánh (màu trắng).

Ngày 5 tháng 12

Màu tím. Thứ 3, tuần 1, Mùa Vọng. Các bài đọc: Is 11,1-10; Lc 10,21-24.

Ngày 6 tháng 12

Màu tím. Thứ 4, tuần 1, Mùa Vọng. Các bài đọc: Is 25,6-10a; Mt 15,29-37. Thánh Nicôla, Giám mục (màu trắng).

Ngày 7 tháng 12

Màu trắng. Thứ 5, đầu tháng, tuần 1, Mùa Vọng. Các bài đọc: Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27. Lễ nhớ Thánh Ambrôsiô, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh.

Ngày 8 tháng 12

Màu trắng. Thứ 6, đầu tháng, tuần 1, Mùa Vọng. Các bài đọc: St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lễ trọng. Lễ cho giáo dân.

Ngày 9 tháng 12

Màu tím. Thứ 7, tuần 1, Mùa Vọng. Các bài đọc: Is 30,19-21.23-26; Mt 9,35-10,1.6-8. Thánh Gioan Điđacô Câu-la-tô-a-din (màu trắng).

Ngày 10 tháng 12

Màu tím. Chúa Nhật 2, Mùa Vọng. Tv tuần 2. Các bài đọc: Is 40,1-5.9-11; 2Pr 3,8-14; Mc 1,1-8.

Ngày 11 tháng 12

Màu tím. Thứ 2, tuần 2, Mùa Vọng. Các bài đọc: Is 35,1-10; Lc 5,17-26.

Ngày 12 tháng 12

Màu tím. Thứ 3, tuần 2, Mùa Vọng. Các bài đọc: Is 40,1-11; Mt 18,12-14.

Ngày 13 tháng 12

Màu đỏ. Thứ 4, tuần 2, Mùa Vọng. Các bài đọc: Is 40,25-31; Mt 11,28-30. Lễ nhớ Thanhs Lucia, trinh nữ, tử đạo.

Ngày 14 tháng 12

Màu trắng. Thứ 5, tuần 2, Mùa Vọng. Các bài đọc: Is 41,13-20; Mt 11,11-15. Lễ nhớ Thánh Gioan Thánh Giá, Linh mục, tiến sĩ Hội thánh.

Ngày 15 tháng 12

Màu tím. Thứ 6, tuần 2, Mùa Vọng. Các bài đọc: Is 48,17-19; Mt 11,16-19.

Ngày 16 tháng 12

Màu tím. Thứ 7, tuần 2, Mùa Vọng. Các bài đọc: Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.

Ngày 17 tháng 12

Màu tím. Chúa Nhật 3, Mùa Vọng. Tv tuần 3. Các bài đọc: Is 61,1-2a.10-11; 1Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28.

Từ ngày 17 đến ngày 24 là những ngày phụng vụ ưu tiên, không được cử hành lễ nhớ nào.

Ngày 18 tháng 12

Màu tím. Thứ 2, tuần 3, Mùa Vọng. Các bài đọc: Gr 23,5-8; Mt 1,18-24.

Ngày 19 tháng 12

Màu tím. Thứ 3, tuần 3, Mùa Vọng. Các bài đọc: Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.

Ngày 20 tháng 12

Màu tím. Thứ 4, tuần 3, Mùa Vọng. Các bài đọc: Is 7,10-14; Lc 1,26-38.

Ngày 21 tháng 12

Màu tím. Thứ 5, tuần 3, Mùa Vọng. Các bài đọc: Dc 2,8-14 hoặc Xp 3,14-18a; Lc 1,39-45. Thánh Phêrô Canixiô, Linh mục, tiến sĩ Hội thánh.

Ngày 22 tháng 12

Màu tím. Thứ 6, tuần 3, Mùa Vọng. Các bài đọc: 1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.

Ngày 23 tháng 12

Màu tím. Thứ 7, tuần 3, Mùa Vọng. Các bài đọc: Mlk 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66. Thánh Gioan Kêty, Linh mục.

Ngày 24 tháng 12 Chúa Nhật

Chúa Nhật 4, Mùa Vọng. Tv tuần 4. Các bài đọc: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38.

Lễ vọng Chúa Giáng Sinh. Lễ trọng (màu trắng). Các bài đọc: Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25.

Các bài đọc lễ đêm: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.

Ngày 25 tháng 12

Màu trắng. Thứ 2, ngày 1 Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Lễ Trọng Mừng Chúa Giáng Sinh. Kiêng việc xác. Lễ cho giáo dân.

Các bài đọc lễ rạng đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.

Các bài đọc lễ ban ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 hoặc 1,1-5.9-14.

Ngày 26 tháng 12

Màu đỏ. Thứ 3. Ngày 2 Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Các bài đọc: Cv 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22. Lễ kính Thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi.

Ngày 27 tháng 12

Màu trắng. Thứ 4. Ngày 3 Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Các bài đọc: 1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8. Lễ kính Thánh Gioan, Tông đồ, tác giả sách Tin Mừng.

Ngày 28 tháng 12

Màu đỏ. Thứ 5. Ngày 4 Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Các bài đọc: 1Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18. Lễ kính các Thánh Anh Hài, tử đạo.

Ngày 29 tháng 12

Màu trắng. Thứ 6. Ngày 5 Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Các bài đọc: 1Ga 2,3-11; Lc 2,22-35. Thánh Tôma Beckét, Giám mục, tử đạo.

Ngày 30 tháng 12

Màu trắng. Thứ 7. Ngày 6 Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Các bài đọc: 1Ga 2,12-17; Lc 2,36-40.

Ngày 31 tháng 12 Chúa Nhật

Màu trắng. Chúa Nhật 2 Giáng Sinh. Ngày 7 Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Lễ Thánh Gia Thất. Các bài đọc: St 15,1-6; 21,1-3; Dt 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40.

=>> Xem các tháng khác tại đây<<=


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang