Tắt Quảng Cáo [X]

Người Công giáo kê khai lý lịch thế nào? Thiên Chúa Giáo hay Công Giáo?

02:53 09/11/2023
hoc du

Nhiều lần đến các cơ quan Hành chính Nhà nước, tôi thấy có rất nhiều người Công giáo, khi kê khai Lý lịch cá nhân, ở mục Tôn giáo có rất nhiều người ghi: Thiên Chúa.?

Nhiều lần đến các cơ quan Hành chính Nhà nước, tôi thấy có rất nhiều người Công giáo, khi kê khai Lý lịch cá nhân, ở mục Tôn giáo: có rất nhiều người ghi: Thiên Chúa .

Để có sự nhìn nhận đúng về vấn đề này, chúng ta cùng tìm hiểu về Danh xưng : “Thiên Chúa giáo” và “Công giáo”.

NHỮNG ĐẠO CÙNG TÔN THỜ THIÊN CHÚA :

 

1 / DO THÁI GIÁO:

Hay còn gọi là Đạo Mai-sen , là Đạo tôn thờ Thiên Chúa Yahweh, là Cha của các Tổ Phụ Abraham, Isaac và Giacóp. Ngài cũng là Đấng, qua tay ông Mai-sen, đã giải phóng cho dân Do Thái thoát ách thống khổ bên Ai Cập và mang họ vượt Biển Đỏ trở về quê hương an toàn. Và cũng qua trung gian ông Mai-sen, Thiên Chúa đã truyền cho dân Do Thái và cho cả nhân loại ngày nay Mười Điều Răn như giao ước phải thi hành để được chúc phúc và được sống với Thiên Chúa là tình thương. Tín hữu Do Thái thuộc Đạo này cho đến nay vẫn chỉ tôn thờ một Thiên Chúa Yaweh độc nhất mà thôi . Họ không có ý niệm gì về một Thiên Chúa Ba Ngôi vì họ không nhìn nhận Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa, đã xuống thế làm Người để cứu chuộc nhân loại. Họ cũng không biết gì về Chúa Thánh Thần, mặc dù Kinh Thánh Cựu Ước có hé mở chút ánh sáng về Ba Ngôi Thiên Chúa qua trình thuật Ba người khách lạ đến thăm ông Abraham và được ông niềm nở đón tiếp dù không biết họ là ai (St 18:1-15).

Cũng vì không nhìn nhận Chúa Cứu Thế Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa và Phúc Âm của Người nên Kinh Thánh của Do Thái Giáo chỉ có phần Cựu Ước mà thôi.

Họ chỉ nhìn nhận Chúa Giê su như là một vị Ngôn sứ (Tiên tri) , nên cho đến bây giờ, họ vẫn đamg trông chờ Đấng Cứu Thế.

2 / CÔNG GIÁO LA-MÃ:

Công Giáo La Mã (Roman Catholicism) chính là Kitô Giáo, tức là Đạo Cứu Rỗi do Chúa Kitô khai sinh với việc Người xuống trần gian làm Con Người, đi rao giảng Tin Mừng, chữa lành và cuối cùng chết trên thập giá để hoàn tất công cuộc cứu chuộc cho loài người khỏi chết vì tội.

Đạo Công Giáo tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi cùng một bản thể và uy quyền như nhau. Thiên Chúa của Đạo Công Giáo là Thiên Chúa của Chúa Kitô (Christian God) và cũng là Thiên Chúa của các Tổ Phụ Do Thái. Do đó, Kinh Thánh của Giáo Hội Công Giáo gồm cả hai phần Cựu Ước (46 cuốn) và Tân Ước (27 cuốn). Giáo Hội Công Giáo dạy tín hữu phải đọc Kinh Thánh để nuôi dưỡng đời sống đức tin nhờ nghe Lời Chúa để biết sống theo đường lối của Người.

3 / CHÍNH THỐNG GIÁO:

Là Nhánh Kitô Gíáo Đông Phương (Eastern Orthodox Churches) đã tách ra khỏi Giáo Hội Công Giáo La Mã từ năm 1054 vì một số bất đồng về tín lý, phụng vụ và quyền bính. Cho đến nay, nhánh này vẫn chưa hiệp nhất trọn vẹn được với Giáo Hội Công Giáo La Mã dù cả hai bên đã có nhiều thiện chí và cố gắng để xích lại gần nhau. Công Giáo và Chính Thống đều có chung nguồn gốc Tông Đồ (Apostolic succession) nên có chung các bí tích hữu hiệu như nhau, mặc dù vẫn chưa thể hiệp nhất được vì một trở ngại duy nhất là vấn đề quyền bính của Đấng thay mặt Chúa Kitô để cai trị Giáo Hội. Đó là quyền bính của Đức Thánh Cha, cũng là Giám Mục Rôma, mà anh em Chính Thống chưa công nhận.

4 / TIN LÀNH:

Là Nhánh Kitô Gíáo đã ly khai khỏi Công Giáo và Chính Thống Giáo sau những cuộc cải cách do Martin Luther chủ xướng tại Đức năm 1517, lan qua Pháp với John Calvin, Thuy sĩ với Ulrich Zwingli .

Nhưng chính nội bộ nhánh này sau đó cũng đã phân chia thành hàng ngàn các nhánh nhỏ khác nhau như Baptists, Methodists, Lutherans, Presbyterians, Episcopalians, Pentecostals, Quakers, Church of Christ , Trưởng Lão, HTTLMNVN, .v.v , nói chung là rất nhiều những nhánh nhỏ khác. Họ cũng tôn thờ một Thiên Chúa và tin Chúa Kitô là Cứu Chúa ,cũng như lấy Kinh Thánh làm nền tảng cho niềm tin và sứ vụ giảng dạy , nhưng khác biệt với Công Giáo và Chính Thống Giáo về nhiều điểm căn bản liên quan đến thần học, bí tích, phụng vụ, quyền bính và Kinh Thánh (Họ giải thích Kinh Thánh theo cách hiểu riêng của họ). Thêm vào đó, cũng như Chính Thống Giáo, các nhánh Tin lành đều không công nhận vai trò và quyền bính tối cao của Đức Giáo Hoàng La Mã. Một điểm quan trọng nữa cần nói thêm là các nhánh Tin lành này đều không có nguồn gốc Tông Đồ (Apostolic succession) nên họ không có các bí tích hiệu như Công Giáo và Chính Thống trừ Phép Rửa (Báp-têm) mà đa số họ có.

5 / ANH GIÁO:

Là nhóm Kitô Giáo đã tách khỏi Công Giáo La Mã vì sự bất mãn liên quan đến vấn đề hôn nhân của Vua Henry VIII trong thế kỷ 16. Henry đã tuyên bố ly khai khỏi Công Giáo La Mã và tự phong làm thủ lãnh nhánh ly khai này. Nhóm này có tên chung là Anglican Communion, tức là Anh Giáo, hoàn toàn khác với Giáo Hội Anh Quốc.

6 / HỒI GIÁO (Đạo Hồi) (Islam)

Do Muhammad sáng lập vào năm 622. Từ ngữ Islam trong tiếng Ả Rập có nghĩa là “Tuân phục ý muốn của Thiên Chúa = (Submission to the will of God)” nhưng Đạo này khác xa Đạo Do Thái, Công Giáo và các Nhánh Kitô Gíáo nói trên về nhiều mặt. Thí dụ họ chỉ coi Chúa Giêsu là một người thường, một tiên tri như Abraham, Moses, Noah v.v và Kinh Thánh của họ là kinh Koran.

************

Như vậy, không có đạọ nào gọi là ĐẠO THIÊN CHÚA hay THIÊN CHÚA GIÁO một cách đúng nghĩa với danh xưng này cả, vì trong thực tế thì tất cả các Nhánh hay Đạo mang các danh xưng riêng biệt trên đây đều tôn thờ Thiên Chúa, nhưng nội dung thần học khác nhau, khác nhau về phương thế thể hiện sự tôn thờ đó , khác nhau về cách thức và nghi thức phụng vụ .

Nói khác đi, các Nhánh Kitô giáo và Do Thái giáo nói trên, tuy cùng tôn thờ Thiên Chúa, nhưng rất khác nhau về quan điểm thần học, bí tích, phụng vụ, mục vụ và quyền bính. Do đó, không thể gọi Đạo Công Giáo là Đạo Thiên Chúa cách chung được vì như vậy sẽ lẫn lộn với các đạo cùng tôn thờ Thiên Chúa nhưng khác nhau về nhiều điểm như đã nói trên đây.

7 / CÔNG GIÁO:

TẠI SAO PHẢI GỌI KITÔ GIÁO LA MÃ LÀ ĐẠO CÔNG GIÁO?

Chúng ta cần nhớ lại: Từ đầu, Thiên Chúa chỉ tỏ mình ra cho dân Do Thái và chọn dân này làm dân riêng mà thôi: “Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta” (Xh 19:5).

Như thế, trước khi Chúa Giêsu xuống thế làm Con Người, chỉ có dân Do Thái được biết Thiên Chúa Yahweh , là Cha các Tổ Phụ của họ, là Đấng đã giải phóng họ và ban cho họ Mười Điều Răn làm Giao ước mà thôi. Ngoài Dân Do Thái ra, các dân khác đều là dân ngoại ,vì không biết Thiên Chúa Yahweh của dân Do Thái.

Nhưng sau khi Chúa Giêsu giáng sinh ở Bethlehem, Chúa đã tỏ mình ra cho các dân ngoại qua ánh sao lạ ở Phương Đông, mời gọi ba đạo sĩ dân ngoại đầu tiên đến thờ lạy Chúa. (x. Mt 2:1-12). Sự kiện này đã nói lên nét phổ quát của ơn cứu độ. Nghĩa là ơn này được dành cho hết mọi dân tộc, không chỉ riêng cho dân Do Thái. Vì thế, trước ngày về trời Chúa Giêsu đã truyền cho các Tông Đồ: “anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, rửa tội cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28:19),rao giảng và chuyển chở ơn cứu độ đó đến cho những ai muốn tiếp nhận. Giáo Hội này được đặt dưới quyền lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng là Người duy nhất nối tiếp Sứ vụ chăn dắt đoàn chiên của Chúa Kitô với sự hiệp thông và vâng phục trọn vẹn của các Giám mục trong toàn Giáo Hội.

Đạo Công giáo là Đạo chung của tất cả mọi người. Bất cứ ai có lòng thiện tâm, muốn gia nhập Đạo Công giáo, đều được mời gọi và tạo mọi điều kiện thuận lợi để được học Giáo Lý và gia nhập Đạo Công giáo.

************

Như vậy ta thấy rằng: Dù cùng tôn thờ Thiên Chúa, nhưng nhiều Tôn giáo đang hoạt động bên ngoài Giáo Hội Công Giáo. Tùy từng Tôn giáo mà họ có những nét đặc trưng khác nhau như: có Tôn giáo không có Kinh Thánh Tân ước , không vâng phục Đức Giáo Hoàng, không tin Đức Maria đồng trinh, không tin Chúa Giê su ngự trong Bí tích Thánh Thể, không có 7 Bí tích. v.v…

Với những phân tích nêu trên , tôi thiết nghĩ : Khi người theo Đạo Công giáo đi kê khai các thủ tục hành chính, ở mục khai về Tôn giáo, ta ghi đúng ĐẠO CÔNG GIÁO, chứ không phải là “Thiên Chúa” , hoặc “Thiên Chúa giáo”, như nhiều người hiểu chưa đúng.


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang