Tắt Quảng Cáo [X]

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 6 năm 2023

03:07 29/12/2022

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 6 năm 2023

Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Tháng 6 tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình thương của Thiên Chúa. Tình thương cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bay nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hinhf ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình thương lạ lùng ấy.

Ngày 1 tháng 6

Màu đỏ. Thứ 5 tuần 8 TN đầu tháng. Các bài đọc: Hc,15-25; Mc 10,46-52. Lễ nhớ Thánh Giustinô tử đạo.

Kỷ niệm cung hiến nhà thờ Trừng Hải (2004).

Ngày 2 tháng 6

Màu xanh. Thứ 6 tuần 8 đầu tháng. Các bài đọc: Hc 44,1.9-13; Mc 11,11-26. Thánh Marcellinô và Thánh Phêrô, tử đạo (màu đỏ).

Ngày 3 tháng 6

Màu đỏ. Thứ 7 tuần 8 thường niên, đầu tháng. Các bài đọc: Hc 51,12-20; Mc 11,27-33.

Ngày 4 tháng 6 Chúa nhật

Chúa nhật 9 thường niên. Lễ Chúa Ba Ngôi. Lễ trọng. Các bài đọc: Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18.

Câu hỏi giáo lý

H. Khi nào việc điều hòa sinh sản là phù hợp với luân lý?

T. Việc điều hòa sinh sản là một trong những phương diện của trách nhiệm làm cha làm mẹ. Việc làm nay phù hợp cách khách quan với luật luân lý, khi được chính đôi vợ chồng thực hiện, mà không bị một áp lực bên ngoài, cũng không do ích kỷ, nhưng vì những lý do chính đáng và bằng những phương pháp phù hợp vơí những tiêu chuẩn khách quan của luân lý, nghĩa là nhờ việc tiết dục định kỳ và sử dụng những thời kỳ không thể thụ thai.

Ngày 5 tháng 6

Màu đỏ. Thứ 2 tuần 9 thường niên. Tv tuần 1. Các bài đọc: Tb 1,3;2,1a-8; Mc 12,1-12. Lễ nhớ Thánh Bôniphát, Giám mục, tử đạo.

Ngày 6 tháng 6

Màu xanh. Thứ 3 tuần 9 thường niên. Các bài đọc: Tb 2,9-14; Mc 12,13-17.

Ngày 7 tháng 6

Màu xanh. Thứ 4 tuần 9 thường niên. Các bài đọc: Tb 3,1-11a.16-17a; Mc 12,18-27.

Ngày 8 tháng 6

Màu xanh. Thứ 5 tuần 9 thường niên. Các bài đọc: Tb 6,10-11;7,1.9-17; Mc 12,28b-34.

Ngày 9 tháng 6

Màu xanh. Thứ 6 tuần 9 thường niên. Các bài đọc: Tb11,5-17; Mc 12,35-37. Thánh Éprem, Phó tế, tiến sĩ Hội thánh (màu trắng).

Ngày 10 tháng 6

Màu xanh. Thứ 7 tuần 9 thường niên. Các bài đọc: Tb 12,1.5-15.20; Mc 12,38-44.

Ngày 11 tháng 6 Chúa nhật

Màu trắng. Chúa nhật 10 thường niên. Lễ Mình Máu Thánh Chúa. Lễ trọng. Lễ cho giáo dân. Các bài đọc: Đnl 8,2-3.14b-16a; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58.

Câu hỏi giáo lý

H. Đâu là những phương pháp điều hòa sinh sản không phù hợp với luân lý?

T. Những hoạt động sau đây phải coi là không phù hợp với luân lý, đó là trực tiếp triệt sản hoặc ngừa thai, được thực hiện trước hoặc trong khi giao hợp, hoặc trong quá trình dẫn đến kết quả tự nhiên của việc giao hợp, nhằm mục đích hay tạo phương thế để ngăn cản sự truyền sinh.

Ngày 12 tháng 6

Màu xanh. Thứ 2 tuần 10 Thường niên. Tv tuần 2. Các bài đọc: 2Cr 1,1-7; Mt 5,1-12.

Ngày 13 tháng 6

Màu trắng. Thứ 3 tuần 10 Thường niên. Các bài đọc: 2Cr 1,18-22; Mt 5,13-16. Lễ nhớ Thánh Antôn Pađôva, Linh mục, tiến sĩ Hội thánh.

Ngày 14 tháng 6

Màu xanh. Thứ 4 tuần 10 Thường niên. Các bài đọc: 2Cr 3,4-11; Mt 5,17-19.

Ngày 15 tháng 6

Màu xanh. Thứ 5 tuần 10 Thường niên. Các bài đọc: 2Cr 3,15-4,1.3-6; Mt 5,20-26.

Ngày 16 tháng 6

Màu trắng. Thứ 6 tuần 10 Thường niên. Các bài đọc: Đnl 7,6-11; 1Ga 4,7-16; Mt 11,25-30. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lễ Trọng.

Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các Linh mục.

Ngày 17 tháng 6

Màu trắng. Thứ 7 tuần 10 Thường niên.

Lễ nhớ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Is 61,9-11; Lc 2,41-51.

Ngày thường: 2Cr 5,14-21; Mt 5,33-37.

Ngày 18 tháng 6 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 11 Thường Niên. Tv tuần 3. Các bài đọc: Xh 19,2-6a; Rm 5,6-11; Mt 9,36-10,8.

Câu hỏi giáo lý

H. Tại sao thụ tinh và thụ thai nhân tạo không hợp với luân lý?

T. Thụ tinh và thụ thai nhân tạo không thể chấp nhânj về mặt luân lý, vì tách rời việc sinh sản với sự giao hợp, trong hành động này đôi vợ chồng trao hiến cho nhau và như vậy, đặt kỹ thuật lên trên nguồn gốc và vận mệnh của con người. Hơn nữa, việc thụ tinh và thụ thai do người khác, tức là có môtj người thứ ba can thiệt vào hành vi vợ chồng nhờ qua kỹ thuật; hành động này vi phạm quyền của đứa bé được sinh ra từ người cha và người mẹ của nó, hai người được liên kết với nhau bằng hôn nhân và có độc quyền là chỉ nhờ nhau mà cả hai mới được làm cha, làm mẹ.

Ngày 19 tháng 6

Màu xanh. Thứ 2 tuần 11 Thường Niên. Các bài đọc: 2Cr 6,1-10; Mt 5,38-42. Thánh Romôanđô, viện phụ (màu trắng).

Ngày 20 tháng 6

Màu xanh. Thứ 3 tuần 11 Thường Niên. Các bài đọc: 2Cr 8,1-9; Mt 5,43-48.

Ngày 21 tháng 6

Màu trắng. Thứ 4 tuần 11 Thường Niên. Các bài đọc: 2Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18. Lễ nhơs Thánh Louis Gondaga, tu sĩ.

Ngày 22 tháng 6

Màu xanh. Thứ 5 tuần 11 Thường Niên. Các bài đọc: 2Cr 11,1-11; Mt 6,19-23. Thánh Paolinô, Giám mục Nôla (màu trắng); Thánh Gioan Phisơ, Giám mục, tử đạo và Thánh Tôma Mô, tử đạo (màu đỏ).

Ngày 23 tháng 6

Màu xanh. Thứ 6 tuần 11 Thường Niên. Các bài đọc: 2Cr 11,18.21b-30; Mt 6,19-23.

Ngày 24 tháng 6

Màu trắng. Thứ 7 tuần 11 Thường Niên. Lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Lễ trọng.

Lễ vọng: Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.

Lễ chính ngày: Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.

Ngày 25 tháng 6 Chúa nhật

Chúa nhật 12 Thường Niên. Tv tuần 4. Các bài đọc: Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33.

Câu hỏi giáo lý

H. Người ta phải nhìn em bé như thế nào?

T. Em bé là một tặng phẩm của Thiên Chúa, tặng phẩm tuyệt hảo nhất của hôn nhân. Không có một quyền nào để có những đưa con (theo nghĩa là được quyeèn có con với bất cứ giá nào). Trái lại, đứa con có quyền là hoa trái của hành vi hôn nhân của cha mẹ em, cũng như có quyền đuwọc tôn trọng là một nhân vị ngày từ lúc em được thụ thai.

Ngày 26 tháng 6

Màu xanh. Thứ 2 tuần 12 Thường Niên. Các bài đọc: St 12,1-9; Mt 7,1-5.

Ngày 27 tháng 6

Màu xanh. Thứ 3 tuần 12 Thường Niên. Các bài đọc: St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14. Thánh Syrilô, Giám mục Alexanđria, tiến sĩ Hội thánh (màu trắng).

Ngày 28 tháng 6

Màu đỏ. Thứ 4 tuần 12 Thường Niên. Các bài đọc: St 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20. Lễ nhớ Thánh Irênê, Giám mục, tử đạo.

Ngày 29 tháng 6

Màu đỏ. Thứ 5 tuần 12 Thường Niên. Lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô, Tông đồ. Lễ trọng. Lễ cho giáo dân.

Lễ vọng: Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.

Lễ chính ngày: Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.16b.17-18; Mt 16,13-19.

Bổn mạng của Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên. Chúng ta hãy cầu nguyện cho ngài.

Ngày 30 tháng 6

Màu xanh. Thứ 6 tuần 12 Thường Niên. Các bài đọc: St 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4. Các Thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (màu đỏ).

Tối bế mạc Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

=>> Xem các tháng khác tại đây<<=


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang