Tắt Quảng Cáo [X]

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 11 năm 2023

03:22 29/12/2022
hoc du

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 11 năm 2023

Tháng Mười Một tháng cầu cho các Linh hồn

Sự hiệp nhất giữa người còn sống trên dương thế với các anh chị em đã an nghỉ trong bình an của Chúa Kitô không hề bị gián đoạn. Hội thánh xưa nay luôn tin rằng, sự hiệp nhật đó con được tăng cường nhờ việc thông truyền cho nhau những của cải thiêng liêng.

Nhận biết sự hiệp thông này (với các tín hữu đã qua đời) trong toàn Nhiệm Thể Chúa Kitô, ngay từ thời sơ khai, Giáo hội lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, để họ được giải thoát khỏi mọi tội lỗi, đó là một ý nghĩa lành thánh (2Mcb 12,15). Khi cầu nguyện cho họ, chúng ta không chỉ giúp họ mà còn làm cho lười họ chuyển cầu cho chúng ta hiệu quả hơn.

Vậy, trong tháng này, chúng ta hãy dâng nhiều việc lành, nhất là dâng Thánh Lễ, để cầu nguyện cho các linh hồn, nhất là những linh hồn thân nhân, ân nhân và bạn hữu của chúng ta.

Hãy cầu nguyện nhiều cho các linh hồn

Lưu ý về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa

Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày Lễ Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn Đại Xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày chỉ được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn Đại Xá vào Chúa Nhật trước hay Chúa Nhật sau.

Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa trang, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn Đại Xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi).

Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các linh hồn thì được hưởng ơn Tiểu Xá (Ench, Indulg, ấn bản 1999, concessio 29).

Ngày 1 tháng 11

Màu trắng. Thứ 4, Tuần 30, Thường Niên. Các bài đọc: Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a. Mừng kính Các Thánh Nam Nữ. Lễ trọng. Kiêng việc xác. Lễ cho giáo dân.

Từ trưa hôm nay đến hết ngày mai, viếng nhà thờ hưởng đại xá chỉ cho các linh hồn.

Ngày 2 tháng 11

Màu tím. Thứ 5, đầu tháng, Tuần 30, Thường Niên. Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời.

Lễ I: G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40.

Lễ II: Is 25,6a.7-9; Rm 8,14-23; Lc 23,33.39-42.

Lễ III: 2Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27.

Ngày 3 tháng 11

Màu xanh. Thứ 6, đầu tháng, Tuần 30, Thường Niên. Các bài đọc: Rm 9,1-5; Lc 14,1-6. Thánh Mactinô Porres, tu sĩ (màu trắng).

Lễ cầu cho các Đấng bậc.

Ngày 4 tháng 11

Màu trắng. Thứ 7, đầu tháng, Tuần 30, Thường Niên. Các bài đọc: Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,7-11. Lễ nhớ Thánh Carôlô Bôrômêô, Giám mục.

Ngày 5 tháng 11 Chúa Nhật

Màu xanh. Chúa Nhật 31, Thường Niên. Tv Tuần 3. Các bài đọc: Ml 1,14b-2,2b.8-10; Tx 2,7b-9.13; Mt 23,1-12.

Bài học giáo lý

H. Các người Kitô hữu tham gia vào đời sống chính trị và xã hội như thế nào?

T. Các người Kitô hữu giáo dân trực tiếp tham gia vào đời sống chính trị và xã hội bằng cách làm cho tinh thần Kitô giáo thấm nhập và các thực tại trần thế, cộng tác với mọi người, như những chứng nhân đích thực của Tin Mừng và là những người kiến tạo hòa bình và công lý.

Ngày 6 tháng 11

Màu xanh. Thứ 2, Tuần 31, Thường Niên. Các bài đọc: Rm 11,29-36; Lc 14,12-14.

Ngày 7 tháng 11

Màu xanh. Thứ 3, Tuần 31, Thường Niên. Các bài đọc: Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24.

Ngày 8 tháng 11

Màu xanh. Thứ 4, Tuần 31, Thường Niên. Các bài đọc: Rm 13,8-10; Lc 14,25-33.

Ngày 9 tháng 11

Màu trắng. Thứ 5, Tuần 31, Thường Niên. Các bài đọc: Ed 47,1-2.8-9.12 hoặc 1Cr 3,9c-11.16-17; Ga 2,13-22. Lễ kính cung hiến Thánh đường Latêranô.

Ngày 10 tháng 11

Màu trắng. Thứ 6, Tuần 31, Thường Niên. Các bài đọc: Rm 15,14-21; Lc 16,1-8. Lễ nhớ Thánh Lêô Cả. Giáo hoàng, tiến sĩ Hội thánh.

Ngày 11 tháng 11

Màu trắng. Thứ 7, Tuần 31, Thường Niên. Các bài đọc: Rm 16,3-9.16.22-27; Lc 16,9-15. Lễ nhớ Thánh Martinô, Giám mục.

Ngày 12 tháng 11 Chúa Nhật

Màu xanh. Chúa Nhật Tuần 32, Thường Niên. Tv Tuần 4. Các bài đọc: Kn 6,12-16; 1Tx 4,13-18 hoặc 4,13-14; Mt 25,1-13.

Bài học giáo lý

H. Tình yêu đối với người nghèo dựa trên nền tảng nào?

T. Tình yêu đối với người nghèo dựa trên nền tảng Tin Mừng của các Mối phúc và theo gương của Chúa Giêsu, Đấng luôn quan tâm đến người nghèo. Chúa Giêsu đã nói: “Mỗi lần ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các người đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Tình yêu đối với kẻ nghèo thể hiện qua việc dấn thân chống lại sự nghèo khổ về vật chaát và rất nhiều hình thức nghèo đói về văn hóa, luân lý và tôn giáo. Các việc bác ái, tinh thần hay vật chất, và nhiều tổ chức từ thiện đã xuất hiện trải qua bao thế kỷ, là một chứng từ cụ thể về tình yêu ưu tiên dành cho người nghèo, là nét đặt trưng của các môn đệ Chúa Giêsu.

Ngày 13 tháng 11

Màu xanh. Thứ 2, Tuần 32, Thường Niên. Các bài đọc: Kn 1,1-7; Lc 17,1-6.

Ngày 14 tháng 11

Màu xanh. Thứ 3, Tuần 32, Thường Niên. Các bài đọc: Kn 2,23-39; Lc 17,7-10.

Ngày 15 tháng 11

Màu xanh. Thứ 4, Tuần 32, Thường Niên. Các bài đọc: Kn 6,1-11; Lc 17,11-19. Thánh Anbertô Cả, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh (màu trắng).

Ngày 16 tháng 11

Màu xanh. Thứ 5, Tuần 32, Thường Niên. Các bài đọc: Kn 7,22-8,1; Lc 17,20-25. Thánh nữ Magarita Tôcáchlan; Thánh Ghêtơrut, trinh nữ (màu trắng).

Ngày 17 tháng 11

Màu trắng. Thứ 6, Tuần 32, Thường Niên. Các bài đọc: Kn 8,1-9; Lc 17,26-37. Lễ nhớ Thánh nữ Êlisabét Hunggari.

Ngày 18 tháng 11

Màu xanh. Thứ 7, Tuần 32, Thường Niên. Các bài đọc: Kn 18,14-16; 19,6-9; Lc 18,1-8. Cung hiến Thánh đường Thánh Phêrô và Thánh đường Thánh Phaolô (màu trắng).

Ngày 19 tháng 11 Chúa Nhật

Màu xanh. Chúa Nhật 33 Thường Niên. Tv Tuần 1. Các bài đọc: Cn 31,10-13.19-20.30-31; 1Tx 5,1-6; Mt 25,14-30 hoặc 25,14-15.19-21.

Được mừng trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (màu đỏ). Các bài đọc: 2Mcb 7,1.20-23.27b-29 hoặc Kn 3,1-9; Rm 8,31b-39 hoặc Kh 7,9-17; Lc 9,23-26 hoặc Ga 17,11b-19.

Bài học giáo lý

H. Con người có bổn phận nào đối với chân lý?

T. Mọi người đều được kêu gọi phải thành thật và trung thực trong hành động cũng như trong lời nói, buộc phải tìm kiếm và gắn bos với chân lý, hướng cuộc đời mình theo các đòi hỏi của chân lý. Trong Đức Giêsu Kitô, chân lý về Thiên Chúa được tỏ hiện cách trọn vẹn. Người là Chân Lý. Ai bước theo Người, phải sống trong Thánh Thần chân lý và tránh xa lối sống hai mặt, dối trá và giả hình.

Ngày 20 tháng 11

Màu xanh. Thứ 2, Tuần 33, Thường Niên. Các bài đọc: 1Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lc 18,35-43.

Ngày 21 tháng 11

Màu trắng. Thứ 3, Tuần 33, Thường Niên. Lễ nhớ Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ.

Các bài đọc lễ nhớ: Dcr 2,14-17; Mt 12,46-50.

Các bài đọc ngày thường: 2Mcb 6,18-31; Lc 19,1-10.

Ngày 22 tháng 11

Màu đỏ. Thứ 4, Tuần 33, Thường Niên. Các bài đọc: 2Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28. Lễ nhớ Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo.

Ngày 23 tháng 11

Màu xanh. Thứ 5, Tuần 33, Thường Niên. Các bài đọc: 1 Mcb 2,15-29; Lc 19,41-44. Thánh Clementê I, Giáo hoàng, tử đạo (màu đỏ); Thánh Côlumban, viện phụ (màu trắng).

Ngày 24 tháng 11

Màu đỏ. Thứ 6, Tuần 33, Thường Niên. Các bài đọc: 2Mcb 7,1.20-23.27b-29 hoặc Kn 3,1-9; Rm 8,31b-39 hoặc Kh 7,9-17; Lc 9,23-26 hoặc Ga 17,11b-19.

Ngày 25 tháng 11

Màu xanh. Thứ 7, Tuần 33, Thường Niên. Các bài đọc: 1Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40. Thánh Catarina Alexanđia, trinh nữ, tử đạo (màu đỏ).

Ngày 26 tháng 11 Chúa Nhật

Màu trắng. Chúa Nhật 34, Thường Niên. Tv Tuần 2. Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Lễ trọng. Các bài đọc: ED 34,11-12.15-17; 1Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46.

Bài học giáo lý

H. Người Kitô hữu làm chứng cho chân lý như thế nào?

T. Người Kitô hữu làm chứng cho chân lý Tin Mừng trong mọi lãnh vực của hoạt động công khai và riêng tư, dù phải hy sinh mạng sống mình, nếu cần thiết. Tử đạo là chứng từ cao cả nhất cho chân lý đức tin.

Ngày 27 tháng 11

Màu xanh. Thứ 2, Tuần 34, Thường Niên. Các bài đọc: Đn 1,1-6.8-20; Lc 21,1-4.

Ngày 28 tháng 11

Màu xanh. Thứ 3, Tuần 34, Thường Niên. Các bài đọc: Đn 2,31-45; Lc 21,5-11.

Ngày 29 tháng 11

Màu xanh. Thứ 4, Tuần 34, Thường Niên. Các bài đọc: Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21,12-19.

Ngày 30 tháng 11

Màu đỏ. Thứ 5, Tuần 34, Thường Niên. Các bài đọc: Rm 10,9-18; Mt 4,18-22. Lễ kính Thánh Anrê, Tông đồ.

Tối bế mạc Tháng cầu cho các linh hồn.

=>> Xem các tháng khác tại đây<<=


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang