Tắt Quảng Cáo [X]

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 7 năm 2023

03:10 29/12/2022
hoc du

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 7 năm 2023

Ngày 1 tháng 7

Màu xanh. Thứ 7 tuần 12 Thường Niên. Đầu tháng. Các bài đọc: St 18,1-15; Mt 8,5-17.

Ngày 2 tháng 7 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 13 Thường Niên. Tv tuần 1. Các bài đọc: 2V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42.

Câu hỏi giáo lý

H. Đôi vợ chồng có thể làm gì nếu họ không có con?

T. Nếu không được Thiên Chúa ban tặng con cái, sau khi đã tận dụng mọi trợ giúp chính đáng của y khoa, đôi vợ chồng có thể sống quảng đại qua việc bảo trợ hay nhận con nuôi, hay tham gia những công tác phục vụ tha nhân. Như vậy họ thực hiện một sự sinh sản quý giá về mặt thiêng liêng.

Ngày 3 tháng 7

Màu đỏ. Thứ 2 tuần 13 Thường Niên. Các bài đọc: Ep 2,19-22; Ga 20,24-29. Lễ kính Thánh Tôma, Tông đồ.

Ngày 4 tháng 7

Màu xanh. Thứ 3 tuần 13 Thường Niên. Các bài đọc: St 19,15-29; Mt 8,23-27. Thánh nữ Êlisabét Bồ Đào Nha (màu trắng).

Ngày 5 tháng 7

Màu xanh. Thứ 4 tuần 13 Thường Niên. Các bài đọc: St 21,5.8-20; Mt 8,28-34. Thánh Antôn Maria Dacaria, Linh mục (màu trắng).

Ngày 6 tháng 7

Màu xanh. Thứ 5 tuần 13 Thường Niên. Đầu tháng. Các bài đọc: St 22,1-19; Mt 9,1-8. Thánh Maria Goretti, trinh nữ, tử đạo (màu đỏ).

Ngày 7 tháng 7

Màu xanh. Thứ 6 tuần 13 Thường Niên. Đầu tháng. Các bài đọc: St 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Mt 9,9-13.

Ngày 8 tháng 7

Màu xanh. Thứ 7 tuần 13 Thường Niên. Các bài đọc: St 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17.

Ngày 9 tháng 7 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 14 Thường niên. Tv tuần 2. Các bài đọc: Dc 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30.

Câu hỏi giáo lý

H. Những tội nào phạm đến phẩm giá của hôn nhân?

T. Những tội phạm đến phẩm giá của hôn nhân là: ngoại tình, ly dị, đa thê, loạn luân, tự do sống chung (chung sống không hôn nhân, nhân tình), hành vi tính dục trước hôn nhân hay ngoài hôn nhân.

Ngày 10 tháng 7

Màu đỏ. Thứ 2 tuần 14 Thường Niên. Lễ nhớ Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, thầy giảng, tử đạo.

Các bài đọc ngày thường: St 28,10-22a; Mt 9,18-26.

Các bài đọc lễ nhớ: Lấy phần chung các Thánh tử đạo.

Ngày 11 tháng 7

Màu trắng. Thứ 3 tuần 14 Thường Niên. Các bài đọc: St 32,22-32; Mt 9,32-38. Lễ nhớ Thánh Biển Đức, viện phụ.

Ngày 12 tháng 7

Màu xanh. Thứ 4 tuần 14 Thường Niên. Các bài đọc: St 41,55-57; 42,5-7.17-24a; Mt 10,1-7.

Ngày 13 tháng 7

Màu xanh. Thứ 5 tuần 14 Thường Niên. Các bài đọc: St 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Mt 10,6-15.

Ngày 14 tháng 7

Màu xanh. Thứ 6 tuần 14 Thường Niên. Các bài đọc: St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23. Thánh Camilô, Linh mục (màu trắng).

Ngày 15 tháng 7

Màu trắng. Thứ 7 tuần 14 Thường Niên. Các bài đọc: St 49,29-32; 50,15-26a; Mt 10,24-33. Lễ nhớ Thánh Bônaventura, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh.

Ngày 16 tháng 7 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 15 Thường Niên. Tv tuần 3. Các bài đọc: Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 hoặc 13,1-9.

Câu hỏi giáo lý

H. Điều răn thứ 7 nói lên điều gì?

T. Điều răng này nói lên sự xác định và phân phối của cải cách phổ quát, nói về quyền tư hữu, việc tôn trọng con người và tài sản của họ, việc tôn trọng tính toàn vẹn của công trình tạo dưngj. Hội thánh nhìn giới răn này là nển tảng cho giáo huấn xã hội của mình, để xét đến hành động đúng đắn trong lãnh vực kinh tế, trong đời sống xã hội và chính trị, trong quyền lợi và trách nhiệm lao động của con người, trong công bằng và tính liên đới giữa các quốc gia, trong tình thương đối với người nghèo.

Ngày 17 tháng 7

Màu xanh. Thứ 2 tuần 15 Thường Niên. Các bài đọc: Xh 1,8-14.22; Mt 10,34-11,1.

Ngày 18 tháng 7

Màu xanh. Thứ 3 tuần 15 Thường Niên. Các bài đọc: Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24.

Ngày 19 tháng 7

Màu xanh. Thứ 4 tuần 15 Thường Niên. Các bài đọc: Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27.

Ngày 20 tháng 7

Màu xanh. Thứ 5 tuần 15 Thường Niên. Các bài đọc: Xh 3,13-20; Mt 11,28-30. Thánh Apôllinarê, Giám mục, tử đạo (màu đỏ).

Ngày 21 tháng 7

Màu xanh. Thứ 6 tuần 15 Thường Niên. Các bài đọc: Xh 11,10-12,14; Mt 12,1-8. Thánh Lôrenxô Bơrinđidi, Linh mục, tiến sĩ Hội thánh (màu trắng).

Ngày 22 tháng 7

Màu trắng. Thứ 7 tuần 15 Thường Niên. Các bài đọc: Dc 3,1-4a hoặc 2 Cr 5,14-17; Ga 20,1-2.11-18. Lễ kính Thánh nữ Maria Mađalêna.

Ngày 23 tháng 7 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 16 Thường Niên. Tv tuần 4. Các bài đọc: Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43 hoặc 13,24-30.

Kỷ niệm thụ phong Giám mục của Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên.

Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi. Thánh lễ đầu tiên trong ngày hôm nay, với ý cầu nguyện cho Ông bà và người cao tuổi.

Câu hỏi giáo lý

H. Đâu là những điều kiện của quyền tư hữu?

T. Người ta có quyền tư hữu với điều kiện là tài sản đó đạt được hay nhận được một cách chính đáng, và việc sử dụng của cải là nhằm thỏa mãn những nhu cầu căn bản của mọi người.

Ngày 24 tháng 7

Màu xanh. Thứ 2 tuần 16 Thường Niên. Các bài đọc: Xh 14,5-18; Mt 12,38-42. Thánh Sarbelinô Makhluf, Linh mục (màu trắng).

Ngày 25 tháng 7

Màu đỏ. Thứ 3 tuần 16 Thường Niên. Các bài đọc: 2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28. Lễ kính Thánh Giacôbê, Tông đồ.

Ngày 26 tháng 7

Màu trắng. Thứ 4 tuần 16 Thường Niên.

Lễ nhớ Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria.

Các bài đọc lễ thường: Xh 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9.

Các bài đọc lễ nhớ: Hc 44,1-10.15; Mt 13,16-17.

Ngày 27 tháng 7

Màu xanh. Thứ 5 tuần 16 Thường Niên. Các bài đọc: Xh 19,1-2-9-11.16-20b; Mt 13,10-17.

Ngày 28 tháng 7

Màu xanh. Thứ 6 tuần 16 Thường Niên. Các bài đọc: Xh 20,1-17; Mt 13,18-23.

Ngày 29 tháng 7

Màu trắng. Thứ 7 tuần 16 Thường Niên. Lễ nhớ các Thánh Matta, Maria và Lazarô.

Các bài đọc lễ nhớ: 1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 hoặc Lc 10,38-42.

Các bài đọc ngày thường: Xh 24,3-8; Mt 13,24-30.

Ngày 30 tháng 7 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 17 Thường Niên. Tv tuần 1. Các bài đọc: 1V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52.

Câu hỏi giáo lý

H. Mục đích của quyền tư hữu là gì?

T. Tài sản riêng có mục đích bảo đảm sự tự do và phẩm giá của các cá nhân, giúp họ thỏa mãn những nhu cầu căn bản cho những người mà họ có trách nhiệm, và cho cả những ai đang sống thiếu thốn.

Ngày 31 tháng 7

Màu trắng. Thứ 2 tuần 17 Thường Niên. Các bài đọc: Xh 32,15-24.30-34; Mt 13,31-35. Lễ nhớ Thánh Inhaxiô Lôyôla, Linh mục.

=>> Xem các tháng khác tại đây<<=


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang