Tắt Quảng Cáo [X]

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 10 năm 2023

03:19 29/12/2022
hoc du

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 10 năm 2023

Tháng mười, tháng Mân Côi

Chuỗi Mân Côi là một lời cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất: Hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế. Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này.

Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn Đại Xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn Tiểu Xá. (Ench. Indulg,. ấn bản 1999, concessio 17).

Tháng Mân Côi

Ngày 1 tháng 10 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 26 Thường Niên. Tv tuần 2. Các bài đọc: Ed 18,25-28; Pl 2,1-11 hoặc 2,1-5; Mt 21,28-32.

Được mừng trọng thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi (màu trắng). Lời Chúa trong Thánh lễ, lấy Phần chung Đức Mẹ hoặc Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1.26-38.

Bài học giáo lý

H. Mọi người đều được quyền gì về vấn đề lao động?

T. Mọi người đều được quyền có một việc làm ổn định và lương thiện, không bị kỳ thị bất công, được quyền tự do chọn lựa về mặt kinh tế và được quyền hưởng đồng lương công bằng.

Ngày 2 tháng 10

Màu trắng. Thứ 2 tuần 26 Thường Niên. Các bài đọc: Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10. Lễ nhớ các Thiên Thần Hộ Thủ.

Ngày 3 tháng 10

Màu xanh. Thứ 3 tuần 26 Thường Niên. Các bài đọc: Dcr 8,20-23; Lc 9,51-56.

Ngày 4 tháng 10

Màu trắng. Thứ 4 tuần 26 Thường Niên. Các bài đọc: Nkm 2,1-8; Lc 9,57-62. Lễ nhớ Thánh Phanxicô Assisi.

Ngày 5 tháng 10

Màu xanh. Thứ 5, đầu tháng, tuần 26 Thường Niên. Các bài đọc: Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12. Thánh Faustina Kowalska, nữ tu (màu trắng).

Ngày 6 tháng 10

Màu xanh. Thứ 6, đầu tháng, tuần 26 Thường Niên. Các bài đọc: Br 1,15-22; Lc 10-13-16. Thánh Brunô, Linh mục (màu trắng).

Ngày 7 tháng 10

Màu xanh. Thứ 7, đầu tháng, tuần 26 Thường Niên. Lễ nhớ Đức Mẹ Mân Côi.

Các bài đọc lễ nhớ: Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.

Các bài đọc ngày thường: Br 4,5-12.27-29; Lc 10,17-24.

Ngày 8 tháng 10 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 27 Thường Niên. Tv tuần 3. Các bài đọc: Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43.

Giáo lý

H. Nhà nước có trách nhiệm gì với lao động?

T. Nhà nước có trách nhiệm đảm bảo sự tự do cá nhaan và quyền tư hữu, cũng như giá trị tiền tệ ổn định và những việc phục vụ xã hội có hiệu quả, phải trông coi và hướng dẫn việc thực thi các quyền con người trong lãnh vực kinh tế. Thích ứng với hoàn cảnh, xã hội phải trợ giúp các công dân tìm được việc làm.

Ngày 9 tháng 10

Màu xanh. Thứ 2 tuần 27 Thường Niên. Các bài đọc: Gn 1,1-2,1.11; Lc 10,25-37. Thánh Điônixiô, Giám mục và các bạn, tử đạo (màu đỏ); Thánh Gioan Lêônarđi, Linh mục (màu trắng).

Ngày 10 tháng 10

Màu xanh. Thứ 3 tuần 27 Thường Niên. Các bài đọc: Gn 3,1-10; Lc 10,38-42.

Ngày 11 tháng 10

Màu xanh. Thứ 4 tuần 27 Thường Niên. Các bài đọc: Gn 4,1-11; Lc 11,1-4. Thánh Gioan XXIII, Giáo hoàng (màu trắng).

Ngày 12 tháng 10

Màu xanh. Thứ 5 tuần 27 Thường Niên. Các bài đọc: Mlk 3,13-20a; Lc 11,5-13.

Ngày 13 tháng 10

Màu xanh. Thứ 6 tuần 27 Thường Niên. Các bài đọc: Ge 1,13-15; 2,1-2; Lc 11,15-26.

Ngày 14 tháng 10

Màu xanh. Thứ 7 tuần 27 Thường Niên. Các bài đọc: Ge4,12-21; Lc 11,27-28. Thánh Calitto I, Giáo hoàng, tử đạo (màu đỏ).

Kỷ niệm thụ phong Giám mục của Đức cha Louis, Giám quản Giáo phận Hà Tĩnh.

Ngày 15 tháng 10 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 28 Thường Niên. Các bài đọc: Is 25,6-10a; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 hoặc 22,1-10.

Giáo lý

H. Những người lãnh đạo xí nghiệp có trách nhiệm gì?

T. Những người lãnh đạo xí nghiệp phải chịu trách nhiệm về hậu quả kinh tế và môi sinh do các công việc của họ. Họ phải chú tâm đến thiện ích của con người chứ không chỉ nhắm làm gia tăng các lợi nhuận, mặc dầu lợi nhuận cũng cần thiết để bảo đảm các cuộc đầu tư, tương lai xí nghiệp, việc làm, và sự phát triển tốt đẹp của đời sống kinh tế.

Ngày 16 tháng 10

Màu xanh. Thứ 2 tuần 28 Thường Niên. Các bài đọc: Ram 1,1-7; Lc 11,29-32. Thánh nữ Hetvích, nữ tu; Thánh nữ Magarita Maria Alacốc, trinh nữ (màu trắng).

Ngày 17 tháng 10

Màu đỏ. Thứ 3 tuần 28 Thường Niên. Các bài đọc: Rm 1,16-25; Lc 11,37-41. Lễ nhớ Thánh Inhaxiô Antiôkhia, Giám mục, tử đạo.

Ngày 18 tháng 10

Màu đỏ. Thứ 4 tuần 28 Thường Niên. Các bài đọc: 2Tm 4,10-17; Lc 10,1-9. Lễ kính Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng.

Ngày 19 tháng 10

Màu xanh. Thứ 5 tuần 28 Thường Niên. Các bài đọc: Rm 3,21-30; Lc 11,47-54. Thánh Gioan Brêbớp, Linh mục; Thánh Phaolô Thánh Giá, Linh mục (màu trắng); Thánh Ixaác Giogơ, Linh mục và các bạn, tử đạo (màu đỏ).

Ngày 20 tháng 10

Màu xanh. Thứ 6 tuần 28 Thường Niên. Các bài đọc: Rm 4,1-8; Lc 12,1-7.

Ngày 21 tháng 10

Màu xanh. Thứ 7 tuần 28 Thường Niên. Các bài đọc: Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12.

Ngày 22 tháng 10 Chúa Nhật

Chúa nhật 29 Thường Niên. Tv tuần 1. Các bài đọc: Is 45,1.4-6; 1Tx 1,1-5b; Mt 22,15-21. Chúa Nhật truyền giáo. Được cử hành lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc (màu trắng).

Xin tiền cho việc truyền giáo trên thế giới.

Bài học giáo lý

H. Các công nhân có trách nhiệm gì?

Họ phải chu toàn các công việc của mình một cách có lương tâm, thanhf thạo và nhiệt tình, tìm cách giải quyết các tranh chấp bằng đối thoại. Việc sử dụng đình công bất bạo động là hợp pháp về mặt luân lý khi đó là một phương cách cần thiết để đạt được quyền lợi chính đáng, nhưng phải nhắm đến công ích.

Ngày 23 tháng 10

Màu xanh. Thứ 2 tuần 29 Thường Niên. Các bài đọc: Rm 4,20-25; Lc 12,13-21. Thánh Gioan Capettranô, Linh mục (màu trắng).

Ngày 24 tháng 10

Màu xanh. Thứ 3 tuần 29 Thường Niên. Các bài đọc: Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38. Thánh Antôn Maria Claret, Giám mục (màu trắng).

Ngày 25 tháng 10

Màu xanh. Thứ 4 tuần 29 Thường Niên. Các bài đọc: Rm 6,12-18; Lc 12,39-48.

Ngày 26 tháng 10

Màu xanh. Thứ 5 tuần 29 Thường Niên. Các bài đọc: Rm 6,19-23; Lc 12,49-53.

Ngày 27 tháng 10

Màu xanh. Thứ 6 tuần 29 Thường Niên. Các bài đọc: Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59.

Ngày 28 tháng 10

Màu đỏ. Thứ 7 tuần 29 Thường Niên. Các bài đọc: Ep 2,19-22; Lc 6,12-19. Lễ kính Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông đồ.

Ngày 29 tháng 10 Chúa Nhật

Màu xanh. Chúa nhật 30 Thường Niên. Tv tuần 2. Các bài đọc: Xh 22,20-26; 1Tx 1,5c-10; Mt 22,34-40.

Bài học giáo lý

H. Làm thế nào thực hiện sự công bằng và tình liên đới giữa các quốc gia?

T. Trên bình diện quốc tế, tất cả các quốc gia và các cơ chế phải hoạt động trong tình lieen đới và nguyên tắc hỗ trợ, nhằm mục đích loại bỏ hay ít là giảm thiểu sự khốn cùng, sự bất bình đẳng về tài nguyên và các phương tiện kinh tế, các bất công kinh tế và xã hội, việc bóc lột con người, sự gia tăng mức nợ của các nước nghèo, những chủ thuyết máy móc bất nhân gây chướng ngại cho sự phát triển của các quốc gia chậm tiến.

Ngày 30 tháng 10

Màu xanh. Thứ 2 tuần 30 Thường Niên. Các bài đọc: Rm 8,12-17; Lc 13,10-17.

Ngày 31 tháng 10

Màu xanh. Thứ 3 tuần 30 Thường Niên. Các bài đọc: Rm 8,18-25; Lc 13,18-21. Tối bế mạc Tháng Mân Côi kính Đức Mẹ. Khai mạc Tháng cầu cho các linh hồn.

=>> Xem các tháng khác tại đây<<=


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang