Tắt Quảng Cáo [X]

Kinh Tám Mối Phúc Thật

06:03 14/08/2023
hoc du

Kinh Tám Mối Phúc Thật

Thứ nhất: Ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.
Thứ hai: Ai hiền lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy.
Thứ ba: Ai khóc lóc, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi vậy.
Thứ bốn: Ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy.
Thứ năm: Ai thương xót người, ấy là phúc thật, vì chưng mình sẽ được thương xót vậy.
Thứ sáu: Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy.
Thứ bảy: Ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.
Thứ tám: Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

The Eight Beatitudes

1. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
2. Blessed are they who mourn, for they shall be comforted.
3. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.
4. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied.
5. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy.
6. Blessed are the pure of heart, for they shall see God.
7. Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God.
8. Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven.


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang