Tắt Quảng Cáo [X]

Kinh mười bốn mối

07:17 07/07/2023
hoc du

Thương người có mười bốn mối:

Thương xác bảy mối

 • Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn
 • Thứ hai: Cho kẻ khát uống
 • Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc
 • Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc
 • Thứ năm: Cho khách đỗ nhà
 • Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi
 • Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết

Thương linh hồn bảy mối

 • Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người
 • Thứ hai: Mở dậy kẻ mê muội
 • Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo
 • Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội
 • Thứ năm: Tha kẻ dể ta
 • Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta
 • Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết.
  —–
  “Yêu thương người khác như chính ta vậy” và “yêu người như Chúa đã yêu” đó chính là lời dạy của Chúa Giê-su muốn con người sống tình nghĩa với nhau. Tuy nhiên, “thương người” như thế nào cho đúng, thể hiện bằng hành động ra sao,… chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời trong Kinh mười bốn mối.

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang