Tắt Quảng Cáo [X]

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 9 năm 2023

03:16 29/12/2022
hoc du

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 9 năm 2023

Ngày 1 tháng 9

Màu xanh. Thứ 6, đầu tháng, tuần 21 Thường Niên. Các bài đọc: 1Tx 4,1-8; Mt 25,1-13.

Ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ thiên nhiên như là công trình tạo dựng của Thiên Chúa.

Ngày 2 tháng 9

Màu xanh. Thứ 7, đầu tháng, tuần 21 Thường Niên. Các bài đọc: 1Tx 4,9-11; Mt 25,14-30.

Ngày 3 tháng 9 Chúa nhật

Chúa nhật 22 Thường Niên. Tv tuần 2. Các bài đọc: Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27.

Câu hỏi giáo lý

H. Khi nào Hội thánh can thiệp và lãnh vực xã hội?

T. Hội thánh can thiệp khi các quyền căn bản của con người, thiênj ích chung hoặc phần rỗi các linh hồn bị vi phạm. Hội thánh can thiệp bằng việc đưa ra một phán đoán luân lý trong lãnh vực kinh tế và xã hội.

Ngày 4 tháng 9

Màu xanh. Thứ 2 tuần 22 Thường Niên. Các bài đọc: 1Tx 4,13-18; Lc 4,16-30.

Ngày 5 tháng 9

Màu xanh. Thứ 3 tuần 22 Thường Niên. Các bài đọc: 1Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37. Thánh nữ Têrêsa Calcutta, nữ tu (màu trắng).

Ngày 6 tháng 9

Màu xanh. Thứ 4 tuần 22 Thường Niên. Các bài đọc: Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.

Ngày 7 tháng 9

Màu xanh. Thứ 5, đầu tháng, tuần 22 Thường Niên. Các bài đọc: Cl 1,9-14; Lc 5,1-11.

Ngày 8 tháng 9

Màu xanh. Thứ 6, đầu tháng, tuần 22 Thường Niên. Lễ kính Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria. Các bài đọc: Mk 5,1-4a hoặc Rm 8,28-30; Mt 1,1-16.18-23 hoặc 1,18-23.

Ngày 9 tháng 9

Màu xanh. Thứ 7 tuần 22 Thường Niên. Các bài đọc: Cl 1,21-23; Lc 6,1-5. Thánh Phêrô Claver, Linh mục (màu trắng).

Ngày 10 tháng 9 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 23 Thường Niên. Tv tuần 3. Các bài đọc: Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20.

Câu hỏi giáo lý

H. Đời sống kinh tế và xã hội phải được thực hiện như thế nào?

T. Đời sống kinh tế và xã hội phải được thực hiện theo những phương pháp riêng của mình, trong vòng trật tự luân lý, để phục vụ con người trong sự toàn vẹn của họ và phục vụ cho toàn thể cộng đồng nhân loại, trong sự tôn trọng công bằng xã hội. Đời sống kinh tế và xã hội phải lấy con người làm đối tượng, trung tâm và cùng đích của nó.

Ngày 11 tháng 9

Màu xanh. Thứ 2 tuần 23 Thường Niên. Các bài đọc: Cl 1,24-2,3; Lc 6,6-11.

Ngày 12 tháng 9

Màu xanh. Thứ 3 tuần 23 Thường Niên. Các bài đọc: Cl 2,6-15; Lc 6,12-19. Danh Thánh Đức Maria (màu trắng).

Ngày 13 tháng 9

Màu trắng. Thứ 4 tuần 23 Thường Niên. Các bài đọc: Cl 3,1-11; Lc 6,20-26. Lễ nhớ Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh.

Ngày 14 tháng 9

Màu đỏ. Thứ 5 tuần 23 Thường Niên. Các bài đọc: Ds 21,4b-9; Pl 2,6-11; Ga 3,13-17. Lễ kính Suy Tôn Thánh Giá.

Ngày 15 tháng 9

Màu trắng. Thứ 6 tuần 23 Thường Niên. Lễ nhớ Đức Mẹ Sầu Bi.

Bài đọc lễ nhớ: Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 hoặc Lc 2,33-35.

Bài đọc ngày thường: 1Tm 1,1-2.12-14; Lc 6,39-42.

Ngày 16 tháng 9

Màu đỏ. Thứ 7 tuần 23 Thường Niên. Các bài đọc: 1Tm 1,15-17; Lc 6,43-49. Lễ nhớ Thánh Cornêliô, Giáo hoàng và Thánh Siprianô, Giám mục, tử đạo.

Ngày 17 tháng 9 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 24 Thường Niên. Tv tuần 4. Các bài đọc: Hc 27,30-28,7; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35.

Ngày 18 tháng 9

Màu xanh. Thứ 2 tuần 24 Thường Niên. Các bài đọc: 1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10.

Ngày 19 tháng 9

Màu xanh. Thứ 3 tuần 24 Thường Niên. Các bài đọc: 1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17. Thánh Gianuariô, Giám mục, tử đạo (màu đỏ).

Ngày 20 tháng 9

Màu đỏ. Thứ 4 tuần 24 Thường Niên. Các bài đọc: 1Tm 3,14-16; Lc 7,31-35. Lễ nhớ Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung và các bạn, tử đạo Hàn Quốc.

Ngày 21 tháng 9

Màu đỏ. Thứ 5 tuần 24 Thường Niên. Các bài đọc: Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13. Lễ kính Thánh Matthêu, Tông đồ, tác giả sách Tin Mừng.

Ngày 22 tháng 9

Màu xanh. Thứ 6 tuần 24 Thường Niên. Các bài đọc: 1Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.

Ngày 23 tháng 9

Màu trắng. Thứ 7 tuần 24 Thường Niên. Các bài đọc: 1Tm 6,13-16; Lc 8,4-15. Lễ nhớ Thánh Piô năm dấu.

Ngày 24 tháng 9 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 25 Thường Niên. Tv tuần 1. Các bài đọc: Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a.

Câu hỏi giáo lý

H. Lao động có ý nghĩa gì đối với con người?

T. Đối với con người, lao động vừa là nghĩa vụ vừa là quyền lợi, nhờ đó con người công tác với Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo. Thật vậy, bằng lao ddộng cách cẩn trong và tinh thông, con ngươì phát huy những khả năng đã được ghi khắc trong bản tính của mình, biểu lộ những hồng ân của Đấng Sáng Tạo và những tài năng mà họ đã lãnh nhận; thỏa mãn những nhu cầu của bản thân và những người thân cận; cũng như phục vụ cộng đồng nhân loại. Ngoài ra, với ân sủng của Thiên Chúa, lao động có thể là một phương tiện để thánh hóa và cộng tác với Đức Kitô để cứu độ những người khác.

Ngày 25 tháng 9

Màu xanh. Thứ 2 tuần 25 Thường Niên. Các bài đọc: Er 1,1-6; Lc 8,16-18.

Ngày 26 tháng 9

Màu xanh. Thứ 3 tuần 25 Thường Niên. Các bài đọc: Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21. Thánh Cosma và Thánh Đamianô, tử đạo (màu đỏ).

Ngày 27 tháng 9

Màu trắng. Thứ 4 tuần 25 Thường Niên. Các bài đọc: Er 9,5-9; Lc 9,1-6. Lễ nhớ Thánh Vinh Sơn Phaolô, Linh mục.

Ngày 28 tháng 9

Màu xanh. Thứ 5 tuần 25 Thường Niên. Các bài đọc: Kg 1,1-8; Lc 9,7-9. Thánh Venxetlao; Thánh Lôrenxô Ru-y và các bạn, tử đạo (màu đỏ).

Ngày 29 tháng 9

Màu trắng. Thứ 6 tuần 25 Thường Niên. Các bài đọc: Đn 7,9-10.13-14 hoặc Kh 12,7-12a; Ga 1,47-51. Lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel và Raphael.

Tết trung thu – Cầu cho thiếu nhi. (Nếu không có phép của Đấng Bản quyền sở tại, không được cử hành lễ theo truyền thống cầu cho thiếu nhi).

Ngày 30 tháng 9

Màu trắng. Thứ 7 tuần 25 Thường Niên. Các bài đọc: Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45. Lễ nhớ Thánh Giêrônimô, Linh mục, tiến sĩ Hội thánh.

Tối khai mạc Tháng Mân Côi Kính Đức Mẹ.

=>> Xem các tháng khác tại đây<<=


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang